Witam w semestrze letnim 2015/2016


Ogólne zasady zaliczeń moich kursów.

1. Kursy tradycyjne (bez e-sprawdzianów) z ćwiczeniami, do których prowadzę wykład -  zaliczenie standardowe  z uwzględnieniem (chyba, że punkt 13 stanowi inaczej) następujących poprawek:
    a) Ocena przynajmniej 3,5 po kolokwiach z ćwiczeń automatycznie staje się oceną z wykładu, z wyjątkiem sytuacji, gdy któraś z obu stron wniesie zastrzeżenie na 48 godzin przed
         terminem pierwszego zaliczenia z wykładu. Natomiast ci, którzy dostali z ćwiczeń 3,0 i tak muszą pisać egzamin/kolokwium zaliczeniowe. Wtedy ocena z wykładu nie poprawia oceny z ćwiczeń.
    b) Nie ma minimów punktowych na kolokwiach na ćwiczeniach.
    c) Ilość punktów do zdobycia z aktywności na ćwiczeniach zostaje zwiększona do 10. Jednocześnie zmienione są nieco progi punktowe na poszczególne oceny (nie dotyczy grupy kursów): 
        progi punktowe. Progi punktowe dla egzaminów oraz dla grupy kursów pozostają bez zmian.
    d) Nie ma dopisywania 20% z kolokwiów do egzaminów - zamiast tego jest zwiększony limit aktywności (punkt 1b).
    e) W przypadku osób, które już zaliczyły ćwiczenia i są zapisane tylko na wykład (np. jako kurs powtórkowy) kurs staje się kursem bez ćwiczeń i stosuje się zasady z punktu 2 (opisane poniżej).
2. Kursy tradycyjne bez ćwiczeń, do których prowadzę wykładzaliczenie standardowe z następującymi poprawkami:
    a) Nie ma żadnych dodatkowych kolokwiów cząstkowych w czasie semestru. 
   
b) W przypadku kursów kończących się egzaminem możliwe są wcześniejsze terminy egzaminów na wniosek studentów i za zgodą Dziekana.
3. Kursy z e-sprawdzianami, do których prowadzę wykładzaliczenie standardowe z następującymi poprawkami:
    a) Jest jeden p-sprawdzian pod koniec semestru, z materiału, którego nie zawierają e-sprawdziany. Do rozwiązania są 3 zadania po 10p.
    b) Minimum punktowe z p-sprawdzianu wynosi 10p.
    c) Dopisywanie 20% z p-sprawdzianu do obu egzaminów pozostaje bez zmian.
4. Ćwiczenia do których nie prowadzę wykładu - zasady zaliczenia ustala prowadzący wykład.
5. Nie przepisuję żadnych ocen z zaliczonych wcześniej kursów, to jest sprawa do załatwiania z właściwym Dziekanem.
6. Podstawą wiedzy matematycznej jest dla mnie materiał z kursów z Analizy, a także liczby zespolone, wielomiany i funkcje wymierne z algebry. Na wszystkich innych przedmiotach na kolokwiach lub
    egzaminach należy zatem spodziewać się zadań, które, dodatkowo, będą sprawdzały powyższe wiadomości. W razie potrzeby sugeruję powtórkę podstaw matematycznych z 1 roku studiów.
7. Wymagania wstępne podane w opisie kursu są jedynie wskazówką dla studentów oraz Dziekanów Wydziałów dla których prowadzone są kursy. Jednakże ze swej strony lojalnie uprzedzam, że
    zamierzam te umiejętności weryfikować poprzez odpowiednio ułożone zadania i surowo traktować braki w tym zakresie. Np. brak umiejętności liczenia pochodnych lub całek nieoznaczonych
    w zadaniu z Analizy 2, Rachunku Prawdopodobieństwa itp. - 0p. za zadanie. Oznacza to, że prawdopodobieństwo porażki przy zaliczeniu kursu bez ugruntowanych wymagań wstępnych
    jest duże, a więc duża jest także szansa utraty środków pieniężnych (kurs powtórkowy).
    Proszę sie zatem poważnie zastanowić czy opłaca się zapisywać do mnie np. na Analizę 2 bez zaliczonej Analizy 1. Moim zdaniem - NIE WARTO.
8. W przypadku studentów, którzy chcą się dopisać ponad stan do którejś z moich grup wyrażam zgodę jeżeli sala na dane zajęcia zawiera odpowiednią ilość miejsc  oraz studenci ci  potwierdzą
    wiadomości i umiejętności opisane w wymaganiach wstępnych  zaliczonym  na ocenę przynajmniej 3,5 innym kursem o odpowiednim programie. Np. dla Analizy 2 - dowolną wersją Analizy 1 itp.
    W przeciwnym wypadku - odmawiam dopisania.
 9. Aktywność na ćwiczeniach jest dla mnie bardzo ważna i stanowi czynnik rozstrzygający w przypadku wyników punktowych na granicy zaliczenia.
10. Obecność na wykładach dla studentów 1 roku jest obowiązkowa, dla pozostałych studentów nie.
11. Na konsultacje może przyjść każdy, także spoza moich grup zajęciowych. Proszę potwierdzić przybycie poprzez e-mail i podać z jakim materiałem są problemy. Ułatwi to obu stronom pracę.
12. W każdym wypadku zastrzegam sobie prawo zorganizowania dodatkowego egzaminu ustnego i ustalenia oceny końcowej z uwzględnieniem wyniku tego egzaminu.
      W szczególności jeżeli ktoś w czasie kolokwium/egzaminu zostanie przyłapany na niesamodzielnym rozwiązywaniu zadań oprócz automatycznej oceny niedostatecznmej z danego kursu trafia na
       moją prywatną czarną listę. Taka osoba po zapisaniu się do mnie na jakikolwiek inny kolejny kurs, po każdym kolokwium/egzaminie niezależnie od wyniku będzie zdawać egzamin ustny
       i dopiero pozytywny wynik z tego egzaminu może dać ocenę pozytywną. Radzę więc rozwiązywać zadania samodzielnie.
13. Pozostałe informacje.

 Kursy z Analizy  
       Listy zadań
        -do Analizy 2 na SMTR:  lista
        -do Analizy 1 na Mechanicznym:  lista podstawowa  oraz  lista uzupełniająca
       
       Oprócz tego tutaj jest stara lista z Analizy 1.1B ,która zawiera m.in. zadania z rozwiązywania równań i nierówności różnego typu-zadania od 2.4 do 5.8.
       Warto je przerobić we własnym zakresie jako powtórzenie.

Kurs Statystyka Matematyczna - studia zaoczne, Wydział Górniczy.
    Zasady zaliczenia - kolokwium zaliczeniowe: termin podstawowy - na ostatnim wykładzie, termin poprawkowy - na ostatnich ćwiczeniach.
    Będą 4 zadania do rozwiązania w ciągu 60 minut, każde zadanie za 5 punktów, zaliczenie na 3.0 od 10 punktów, co 2 punkty pół oceny w górę.
    Aktywność na ćwiczeniach-punkty dopisujemy do wyników kolokwiów.
    Listy zadań - będą pojawiały sie sukcesywnie. Oto pierwsza z nich:
   
Listy zadań z rachunku prawdopodobieństwa
    Na ćwiczeniach 24.04 będziemy robić zadania 27,28,35,36,37,42,43 z dodatkiem: do każdej z tych zmiennych obliczyć medianę, dolny kwartyl i górny kwartyl.
    Oprócz tego zrobimy kilka zadań o grach -
lista zadań z gier

      Warto także przeczytać następujący dokument aby zorientować sie czego oczekuję i czego należy sie spodziewać:  pytania i odpowiedzi

      A tutaj są zebrane przez doc. Skoczylasa  typowe błędy z kolokwiów studenckich

Jeżeli zatem zdecydowaliście się Państwo zapisać do mnie to    WITAM , w przeciwnym wypadku życzę powodzenia gdzie indziej.Najnowsze ogłoszenia


20.04.2016
AM2 na SMTR - zrobiliśmy  pojęcie pochodnych cząstkowych wyższego rzędu, tw. Schwarza, gradient i pochodną kierunkową oraz istnienie
i wyznaczanie płaszczyzny stycznej.


15.04.2016
AM1 na Mechanicznym- zrobiliśmy pojęcie pochodnej i cała podstawową teorie o pochodnych, poichodne wyższych rzędów oraz pierwsze
zastosowanie pochodnych - równania stycznych.


13.04.2016
AM2 na SMTR - zrobiliśmy  resztę materiału o szeregach potęgowych,, pojęcie funkcji wielu zmiennych, szczególne przypadki wykresów
funkcji 2 zmiennych, granice funkcji wielu zmiennych i pojęcie pochodnych cząstkowych 1 rzędu.

8.04.2016
AM1 na Mechanicznym- zrobiliśmy resztę materiału o asymptotach oraz wszystko o ciągłości.


6.04.2016
AM2 na SMTR - zrobiliśmy  resztę materiału o szeregach potęgowych, z wyjątkiem przykładu typu " oblicz setną pochodną funkcji w zerze".


1.04.2016
AM1 na Mechanicznym- zrobiliśmy resztę materiału o granicach funkcji, granice funkcji oraz teorie dotyczącą asymptot funkcji.


30.03.2016
AM2 na SMTR - zrobiliśmy  resztę materiału o szeregach naprzemiennych, pojęcie szeregu potęgowego i promienia zbieżności oraz wyznaczanie
przedziału zbiezności przy pomocy kryterium Cauchy'ego lub d'Alemberta.

18.03.2016
AM1 na Mechanicznym- zrobiliśmy resztę trygonometrii, pojęcie i własności ciągów liczbowych, zbieżność ciągów i własności ciągów zbieżnych
oraz arytmetykę granic.
Następny wykład dopiero po świętach.

16.03.2016
AM2 na SMTR - zrobiliśmy kryterium całkowe zbieżności szeregów, zbieżność bezwzględną i warunkową, szeregi naprzemienne i twierdzenie Leibnitza.
Następny wykład dopiero po świętach.

11.03.2016
AM1 na Mechanicznym- zrobiliśmy równania i nierówności logarytmiczne oraz większość trygonometrii, pozostały do zrobienia tylko niektóre typy
równań i nierówności trygonometrycznych.

9.03.2016
AM2 na SMTR - zrobiliśmy wartość główną dla całek niewłaściwych, pojęcie szeregu, przykłady obliczania sum niektórych szeregów oraz
kryteria zbieżności: warunek konieczny, kryterium porównawcze, ilorazowe, Cauchy'ego i d'Alemberta.

4.03.2016
AM1 na Mechanicznym- zrobiliśmy składanie funkcji, funkcję odwrotną i jej własności oraz równania i nierówności z funkcjami elementarnymi:
wielomianowe, wymierne oraz wykładnicze.

2.03.2016
AM2 na SMTR - zrobiliśmy cała resztę rzeczy o całkach niewłaściwych (także zbieżność bezwzględną) oprócz wartości głównej.


26.02.2016
AM1 na Mechanicznym - zrobiliśmy logikę, pojęcie funkcji, monotoniczność i różnowartościowość funkcji, pojęcie funkcji elementarnej
oraz dziedziny funkcji elementarnych.

24.02.2016
AM2 na SMTR - zrobiliśmy definicję całek niewłaściwych 1 rodzaju i ich obliczanie oraz kryteria zbieżności - porównawcze i ilorazowe.Konsultacje w semestrze - w C11 p.313

Środa, 11-13
Piątek, 18-20

Proszę potwierdzić przybycie mailem.

Konsultacje w sesji - w C11 p.313Terminy kolokwiów

Statystyka, Wydział Górniczy, studia zaoczne - terminy zaliczenia kursu:
- termin podstawowy - na ostatnim wykładzie,
- termin dodatkowy - na ostatnich ćwiczeniach.


Wyniki kolokwiów i egzaminów


Analiza poniedziałek 11 - po egzaminie poprawkowym